اسکناس ایرانی -- موسسه مانا

فروشگاه اسکناسهای دوران محمدرضا پهلوی و جمهوری اسلامی

سری 26: اسکناس 344

 

سری

کد

اسکناس

قیمت تک

قیمت جفت

موجودی

تک

جفت*

۲۶

۳۴۴

۵.۰۰۰ریال

۲۰۰۰

۴۰۰۰

۱

۷

تصویر روی اسکناس- (خمینی)

Ayatollah Ruhollah Khomeini

تصویر پشت اسکناس- ( ماهواره امید )

 OMID satellite, Safir 2 rocket, globe with marked territory of Iran

ت۵//////////////////////////////////////۵////۱ج


اسکناسهای موجود: اسکناس جمهوری, اسکناس 5000 ریالی
+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۶ شهریور۱۳۹۲ساعت 0:5  توسط محمود احمدی 09113719571  | 

سری 26: اسکناس 345

 

سری

کد

اسکناس

قیمت تک

قیمت جفت

موجودی

تک

جفت*

۲۶

۳۴۵

۵۰۰۰ریال

۱۰۰۰

۲۵۰۰تومان

۲

۲

تصویر روی اسکناس- (خمینی)

Ayatollah Ruhollah Khomeini

تصویر پشت اسکناس- ( سفال قرن هشتم )

 Pottery from Zabol (Eastern Iran)

///////////////////////////////////////////خ 


اسکناسهای موجود: اسکناس جمهوری, اسکناس 5000 ریالی
+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۶ شهریور۱۳۹۲ساعت 0:4  توسط محمود احمدی 09113719571  | 

سری 23: اسکناس 329

 

سری

کد

اسکناس

قیمت تک

قیمت جفت

موجودی

تک

جفت*

۲۳

۳۲۹

۵۰۰۰ ریال

۱۰۰۰

۴۰۰۰تومان

۲

2

تصویر روی اسکناس- (امام خمینی)

Ayatollah Ruhollah Khomeini

5,000 Rials

تصویر پشت اسکناس- ( گل و بلبل )

 Flowers, birds

/////////////////////////////////////////خ


اسکناسهای موجود: اسکناس جمهوری, اسکناس 5000 ریالی
+ نوشته شده در  شنبه ۲۳ شهریور۱۳۹۲ساعت 0:5  توسط محمود احمدی 09113719571  | 

سری 21: اسکناس 313

 

سری

کد

اسکناس

قیمت تک

قیمت جفت

موجودی

تک

جفت

۲۱

۳۱۳

۵۰۰۰ ریال

۲۰۰۰

--

۲

-

تصویر روی اسکناس- امام خمینی

Ayatollah Ruhollah Khomeini

تصویر پشت اسکناس- ( گل و بلبل )

 Flowers, birds

///////////////////////////////////////////خ


اسکناسهای موجود: اسکناس جمهوری, اسکناس 5000 ریالی
+ نوشته شده در  پنجشنبه ۲۱ شهریور۱۳۹۲ساعت 0:3  توسط محمود احمدی 09113719571  | 

سری6: اسکناس 251

6.jpg

سری

کد

اسکناس

قیمت تک

قیمت جفت

موجودی

تک

جفت

۶

۲۵۱

۵۰۰۰ ریال

--

--

-

-

نکته: امضا بیضی!

تصویر روی اسکناس- (تظاهرات)

5,000 Rials

تصویر پشت اسکناس- (حرم حضرت معصومه)

5,000 Rials

۵/////////////////////////////////////۱۲
 

سری

کد

اسکناس

قیمت تک

قیمت جفت

موجودی

تک

جفت

۶

۲۵۱آ

۵۰۰۰ ریال

--

80 هزار تومان

-

۱

نکته: امضا کشیده!

تصویر روی اسکناس- (تظاهرات)

5,000 Rials

تصویر پشت اسکناس- (حرم حضرت معصومه)

۵/////////////////////////////////////۱


اسکناسهای موجود: اسکناس جمهوری, اسکناس 5000 ریالی
+ نوشته شده در  چهارشنبه ۶ شهریور۱۳۹۲ساعت 0:3  توسط محمود احمدی 09113719571  |