اسکناس ایرانی -- موسسه مانا

فروشگاه اسکناسهای دوران محمدرضا پهلوی و جمهوری اسلامی

سری 26: اسکناس 343

26.jpg

سری

کد

اسکناس

قیمت تک

قیمت جفت

موجودی

تک

جفت*

۲۶

۳۴۳

۵.۰۰۰ریال

۱۵۰۰

۴۰۰۰تومان

۱

۸

تصویر روی اسکناس- (خمینی)

تصویر پشت اسکناس- ( ماهواره امید )

ت۵/////////////////////////////////////۵////۱ج


اسکناسهای موجود: اسکناس جمهوری, اسکناس 5000 ریالی
+ نوشته شده در  شنبه ۲۶ شهریور۱۳۹۰ساعت 0:5  توسط محمود احمدی 09113719571  | 

سری 26: اسکناس 347

26.jpg

سری

کد

اسکناس

قیمت تک

قیمت جفت

موجودی

تک

جفت*

۲۶

۳۴۷

۵۰۰۰ریال

۱۰۰۰

۲۵۰۰تومان

۲

۳

تصویر روی اسکناس- (خمینی)

تصویر پشت اسکناس- ( سفال قرن هشتم )

///////////////////////////////////////////خ


اسکناسهای موجود: اسکناس جمهوری, اسکناس 5000 ریالی
+ نوشته شده در  شنبه ۲۶ شهریور۱۳۹۰ساعت 0:1  توسط محمود احمدی 09113719571  | 

سری 23: اسکناس 329

23.jpg

سری

کد

اسکناس

قیمت تک

قیمت جفت

موجودی

تک

جفت

۲۳

*

۳۲۹

۵۰۰۰ ریال

۱۰۰۰

۴۰۰۰تومان

۲

۳

تصویر روی اسکناس- (امام خمینی)

5,000 Rials

تصویر پشت اسکناس- ( گل و بلبل )

5,000 Rials

/////////////////////////////////////////خ


اسکناسهای موجود: اسکناس جمهوری, اسکناس 5000 ریالی
+ نوشته شده در  چهارشنبه ۲۳ شهریور۱۳۹۰ساعت 0:5  توسط محمود احمدی 09113719571  | 

سری 21: اسکناس 313

21.jpg 

سری

کد

اسکناس

قیمت تک

قیمت جفت

موجودی

تک

جفت

۲۱

۳۱۳

۵۰۰۰ ریال

۱۵۰۰

--

۲

-

تصویر روی اسکناس- امام خمینی

5,000 Rials

تصویر پشت اسکناس- ( گل و بلبل )

5,000 Rials

///////////////////////////////////////////خ


اسکناسهای موجود: اسکناس جمهوری, اسکناس 5000 ریالی
+ نوشته شده در  دوشنبه ۲۱ شهریور۱۳۹۰ساعت 0:3  توسط محمود احمدی 09113719571  | 

سری6: اسکناس 251

6.jpg

سری

کد

اسکناس

قیمت تک

قیمت جفت

موجودی

تک

جفت

۶

۲۵۱

۵۰۰۰ ریال

--

--

-

-

نکته: امضا بیضی!

تصویر روی اسکناس- (تظاهرات)

5,000 Rials

تصویر پشت اسکناس- (حرم حضرت معصومه)

5,000 Rials

۵/////////////////////////////////////۱۲

 

سری

کد

اسکناس

قیمت تک

قیمت جفت

موجودی

تک

جفت

۶

۲۵۱آ

۵۰۰۰ ریال

--

۷۵ هزار تومان

-

۱

نکته: امضا کشیده!

تصویر روی اسکناس- (تظاهرات)

5,000 Rials

تصویر پشت اسکناس- (حرم حضرت معصومه)

5,000 Rials

۵/////////////////////////////////////۱


اسکناسهای موجود: اسکناس جمهوری, اسکناس 5000 ریالی
+ نوشته شده در  یکشنبه ۶ شهریور۱۳۹۰ساعت 0:3  توسط محمود احمدی 09113719571  | 

سری4: اسکناس 240

سری

کد

اسکناس

تک درحدبانکی

قیمت جفت

موجودی

تک

جفت

۴

۲۴۰

۵۰۰۰ ریال

۲۰.۰۰۰

--

۱

-

 

تصویر روی اسکناس- (بارگاه امامرضا)

Imam Reza mosque, Mashad

تصویر پشت اسکناس- (مجلس شورای ملی)

 Oil refinery

۵/////////////////////////////////////////////۱


اسکناسهای موجود: اسکناس جمهوری, اسکناس 5000 ریالی, اسکناس بارگاهی
+ نوشته شده در  جمعه ۴ شهریور۱۳۹۰ساعت 0:3  توسط محمود احمدی 09113719571  |